Podpora nemocných

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Nadace poskytuje ve zdůvodněných případech příspěvky k částečnému krytí životních nákladů v době nemoci, aby z finančních důvodů nemusela být narušena optimální léčba a rekonvalescence nemocných. Poskytuje příspěvky zejména k úhradě ubytování rodinných příslušníků v místě transplantačního centra, kde jsou příslušní pacienti dlouhodobě hospitalizováni, na ubytování pacientů v místě specializovaného centra v době častých ambulantních kontrol a k ubytování příbuzných i nepříbuzných dárců dřeně v době jejich odběru. Nadace může poskytnout finanční příspěvek i na další výdaje a služby nezbytné k zajištění rekonvalescence a tyto výdaje přesahují finanční možnosti rodiny. O podporu může žádat pacient nebo jeho zákonný zástupce, formulář žádosti spolupodepisuje ošetřující lékař příslušného českého transplantačního či onkologického centra, nebo musí být dodána lékařská zpráva dokládající stav pacienta. O podporu je možné žádat od léčby do 6 měsíců po léčbě, ve zvláštních případech i déle. Je požadováno čestné prohlášení, že situace neumožňuje krýt nutné výdaje z vlastních zdrojů.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 105 688 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 960 000 Kč.

Nadace poskytla již stovkám pacientům a jejich rodinám příspěvky v období hmotné nouze při nemoci a léčbě, ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k úhradám nákladů za ubytování při dlouhodobé hospitalizaci na hematologicko-onkologickém oddělení, onkologii dětské kliniky a onkologické klinice FN v Plzni. Od roku 2012 je podporován projekt pravidelných setkávání „Klubu pacientů“ hematologicko-onkologického oddělení, jejich přátel a rodinných příslušníků v centru hotel U Pramenů, kde je pro účastníky zajištěn program osvětový, vzdělávací i společensko-kulturní.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

Hlavní partner: