Podpora nemocných

Jak požádat o nadační příspěvek:

Vzor žádosti o grant

Grantová pravidla

Nadace poskytuje ve zdůvodněných případech příspěvky k částečnému krytí životních nákladů v době nemoci, aby z finančních důvodů nemusela být narušena optimální léčba a rekonvalescence nemocných. Poskytuje příspěvky zejména k úhradě ubytování rodinných příslušníků v místě transplantačního centra, kde jsou příslušní pacienti dlouhodobě hospitalizováni, na ubytování pacientů v místě specializovaného centra v době častých ambulantních kontrol a k ubytování příbuzných i nepříbuzných dárců dřeně v době jejich odběru. Nadace může poskytnout finanční příspěvek i na další výdaje a služby nezbytné k zajištění rekonvalescence a tyto výdaje přesahují finanční možnosti rodiny. O podporu může žádat pacient nebo jeho zákonný zástupce, formulář žádosti spolupodepisuje ošetřující lékař příslušného českého transplantačního či onkologického centra, nebo musí být dodána lékařská zpráva dokládající stav pacienta. O podporu je možné žádat od léčby do 6 měsíců po léčbě, ve zvláštních případech i déle. Je požadováno čestné prohlášení, že situace neumožňuje krýt nutné výdaje z vlastních zdrojů.

Hodnota prostředků vydaných v rámci tohoto programu v roce 2019 činila 105 688 Kč a za historii od roku 1999 to bylo celkem 2 960 000 Kč.

Nadace poskytla již stovkám pacientům a jejich rodinám příspěvky v období hmotné nouze při nemoci a léčbě, ke zlepšení přístupu k léčebné péči, k úhradám nákladů za ubytování při dlouhodobé hospitalizaci na hematologicko-onkologickém oddělení, onkologii dětské kliniky a onkologické klinice FN v Plzni. Od roku 2012 je podporován projekt pravidelných setkávání „Klubu pacientů“ hematologicko-onkologického oddělení, jejich přátel a rodinných příslušníků v centru hotel U Pramenů, kde je pro účastníky zajištěn program osvětový, vzdělávací i společensko-kulturní.

Celková hodnota prostředků vydaných na granty v roce 2019 činila 2 297 688 Kč a za historii od roku 1999, kdy došlo k osamostatnění fungování registru dárců ČNRDD, to bylo celkem 77 326 142 Kč.

SOPO je unikátní projekt společnosti TEVA Phatmaceuticals CR s.r.o., díky kterému mají pacienti ucelený přehled, jak nejlépe řešit své problémy v sociální oblasti spojené s jejich onemocněním a nově vzniklou životní situací. Cílem je soustředit potřebné informace na jednom místě a umožnit pacientům lépe se orientovat v problematice sociálně-právní např: nemocenské pojištění, invalidita a invalidní důchod, ztráta způsobilosti konat dosavadní práci, dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, odstupné, podpora v nezaměstnanosti a další témata.
Projekt „tevasopo“ je komplexní bezplatná sociální poradna pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním.