Co podporujeme

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje a grantové příspěvky směřuje v současné době do následujících oblastí v oboru hematologie, onkologie, transplantace:

  • rozvoj dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk
  • podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou
  • vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť
  • výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Obecné podmínky k získání grantu a formuláře žádostí jsou uvedeny samostatně: Jak získat grant?

 

1. grantový program:
Podpora dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk

Nadace podporuje rozvoj dárcovství dřeně a krvetvorných buněk realizovaný Českým národním registrem dárců dřeně (ČNRDD). Grantové příspěvky zahrnují osvětu k náboru dárců, hrazení nákladů na vyšetření transplantačních znaků dárců při vstupu do registru a příspěvky na modernizaci vyšetřovacích a komunikačních metod registru.

2. grantový program:
Podpora nemocných v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou

Nadace poskytuje ve zdůvodněných případech příspěvky k částečnému krytí životních nákladů v době nemoci, aby z finančních důvodů nemusela být narušena optimální léčba a rekonvalescence nemocných. Poskytuje příspěvky zejména k úhradě ubytování rodinných příslušníků v místě transplantačního centra, kde jsou příslušní pacienti dlouhodobě hospitalizováni, na ubytování pacientů v místě specializovaného centra v době častých ambulantních kontrol a k ubytování příbuzných i nepříbuzných dárců dřeně v době jejich odběru. Nadace může poskytnout finanční příspěvek i na další výdaje a služby nezbytné k zajištění rekonvalescence a tyto výdaje přesahují finanční možnosti rodiny. O podporu může žádat pacient nebo jeho zákonný zástupce, formulář žádosti spolupodepisuje ošetřující lékař příslušného českého transplantačního či onkologického centra, nebo musí být dodána lékařská zpráva dokládající stav pacienta. O podporu je možné žádat od léčby do 6 měsíců po léčbě, ve zvláštních případech i déle. Je požadováno čestné prohlášení, že situace neumožňuje krýt nutné výdaje z vlastních zdrojů.

3. grantový program:
Vzdělávání v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíně

Nadace podporuje vzdělávací akce jednotlivců i organizací. Do uvedené oblasti spadají grantové příspěvky umožňující účast zdravotnických pracovníků na domácích i zahraničních sjezdech, stážích a školeních, a příspěvky umožňující pořádání vzdělávacích akcí prostřednictvím pacientských organizací nebo dalších subjektů, prokáží-li odbornou a organizační způsobilost. Lze žádat i podporu na zajištění odborné literatury nebo naopak na publikování odborných nebo edukačních prací.

4. grantový program:
Podpora přístrojového a investičního vybavení pracovišť

Program je určený pro případy, kdy je třeba doplnit nutné přístroje nebo investice hemato-onkologickým pracovištím a laboratořím, a k jejich pořízení nejsou dostupné prostředky z jiných zdrojů.

5. grantový program:
Výzkum v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny

Grantový program je zaměřen na výzkumné projekty, jejichž řešení může přinést zřetelný prospěch nemocným v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny.